Nhân vật

Nhân vật


Lần đầu gia nhập thế giới Huyền Thoại Anh Hùng, đại hiệp sẽ được chọn lựa 1 trong 4 nhân vật, tương ứng với 4 môn phái trong game lần lượt là: Thiết Kỳ Môn, Huyền Âm Các, Cẩm Y Vệ, Thiếu Lâm Tự…. Mỗi nhân vật đều có ưu nhược riêng, thể hiện 1 vai trò riêng biệt. Việc thay đổi kỹ năng phái là không thể nên đại hiệp hãy lựa chọn kỹ lưỡng.

a.   Thuộc Tính Nhân Vật:

  • Mỗi nhân vật sẽ có thuộc tính sau:


o Sức mạnh: tăng sát thương ngoại công

o Linh lực: tăng sát thương nội công

Cân cốt: tăng phòng thủ ngoại công

Khí lực: tăng phòng thủ nội công

 o Trúng mục tiêu: khả năng xuất chiêu chính xác

Né tránh: Ảnh hưởng tỉ lệ né tránh

o Ngoại công: quyết định sát thương

o Ngoại phòng: giảm sát thương ngoại công

o Bạo kích: ảnh hưởng tỉ lệ chí mạng trong chiến đấu

o Nội công: quyết định sát thương

Nội phòng: giảm sát thương nội công

·    Các chỉ số Tấn Công, Phòng Thủ, Bạo Kích…. sẽ thay đổi theo Level, sự hô ứng từ Vũ Khí,Trang Bị, Thú cưỡi, Danh Vọng, Thành Tựu, Cánh, Kinh Mạch, Bang Hội….

b.  Điểm Tiềm Năng: Tự cộng vào các thuộc tính. 

·    Đặc Điểm Nhân Vật:

A.      THIẾT KỲ MÔN: Kiếm


Vũ Khí: Huyết Dịch, Long Khiếu, Kinh Hồng, Hoàng Cực Chiến….

o Giáp: Đặc thù.

o Pháp Bảo: Đầu ngưu chiến kỳ, Ngân hổ chiến kỳ,  Ô Tà chiến kỳ, Phục hoàng chiến kỳ...

B.      HUYỀN ÂM CÁC: Cầm


o Vũ Khí: Thu Độ Hoành Đường, Song Sông Hoàng Long, Phù Hoa U Vận, Điệp Ngữ Kinh Mộng

Giáp: Đặc thù

o Pháp Bảo: Cổ phong tỳ bà, Mặc ngọc tỳ bà, Dạ hi tỳ bà, Phong ngô tỳ bà….

C.      CẨM Y Vệ: Đao


 Vũ Khí: Đoạt Hồng, Trạm Lam , Câu Nguyệt, Đồ Nhật…

Giáp: Đặc thù

Pháp Bảo: Tuần võ bảo hạp, Cầm hổ bảo hạp, Phá quân bảo hạp, Long phù bảo hạp….

D.      THIẾU LÂM TỰ: Trượng


 

Vũ Khí: Không Thiền, Hàng Long, Nghiệp Hóa Tam Tai, Sâm La Cửu Kiếp

Giáp: Đặc Thù

Pháp Bảo: Thất bảo côn, Ma ha côn xử, Phục ma côn xử, Trì minh pháp trượng….